1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.koreni-krumlov.cz.

Obchodné podmienky upravujú v súlade so § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.koreni-krumlov.cz. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.koreni-krumlov.cz je ROSMARINUS s. r. o., Rudolfovská 422/122, České Budějovice, 37001, vedená krajským súdom v Českých Budějoviciach oddiel C, vložka 21111, IČ : 281 59 853

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakupovať tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši individuálne dohodnutými podmienkami. To znamená, že predávajúci má právo jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.koreni-krumlov.cz je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Objednávka kupujúceho urobená prostredníctvom internetového obchodu www.koreni-krumlov.cz alebo telefonicky je záväzným návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí neprodlené prijatie objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Kúpna zmluva sa uzatvára odoslaním tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovným akceptovaním predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Ceny tovaru a služieb (napr. poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v CZK vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy. Ak má kúpna zmluva medzinárodný prvok, strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku a je predávajúcim archivovaná na účely jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

1. v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

2. v hotovosti na predajniach:
Rosmarinus, Soukenická 41, Český Krumlov, 381 01,
Rosmarinus, Husova 61, Vlachovo Březí, 38422,
Rosmarinus, Jeronýmova 3, České Budějovice, 37001

3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho.

4. bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány.

V prípade zakúpenia tovaru, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, je možná iba platba vopred prevodom na účet predávajúceho alebo bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány.

Prodávajúci posiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji, ktorý slúži ako daňový doklad.

Ak nie je uvedené inak, môžu byť všetky oznámenia adresované objednávateľovi internetovým obchodom www.koreni-krumlov.cz robené vo forme elektronickej správy adresovanej na e-mailovú adresu objednávateľa. Internetový obchod www.koreni-krumlov.cz je ďalej oprávnený zasielať zálohové faktúry a daňové doklady objednávateľovi elektronicky, prípadne poštou.

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý si zvolil pri objednávaní tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.koreni-krumlov.cz.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neprodleno oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho treba tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom ako bol uvedený v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má v súlade s § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adresu predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru (napr. prepravu), a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcimi skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odeslal.

Kupujúci má v súlade s § 1832 občianskeho zákonníka nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho nákupu (nie vrátenie). Tento nárok je však len vo výške najlacnejšej varianty ponúknutej predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci pri objednávke zvolil drahší spôsob prepravy), pričom osobný odber nemožno považovať za taký spôsob doručenia. Kupujúci si uvedomuje, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné mimo iného od kúpnej zmluvy odstúpiť

1. pri dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

2. pri dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

Kupujúci si uvedomuje, že ak bude vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Ak spolu s tovarom poskytne kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozviazacou podmienkou, že ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý dar. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

6. NEPREVZATIE ZÁSILKY

Kupujúci je povinný zásielku na základe kúpnej zmluvy po odoslaní prevziať. Ak tak neurobí, predávajúci má právo po kupujúcom požadovať účelné vynaložené náklady na prepravu, balné a manipuláciu.

V prípade, že tieto náklady kupujúci na elektronickú alebo písomnú výzvu nezaplatí, predávajúci prenáša pohľadávku na partnerskú inkasní agentúru.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Prodávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak taká dohoda neexistuje, má vlastnosti, ktoré popisuje predávajúci alebo výrobca, alebo ktoré kupujúci očakáva na základe povahy tovaru a na základe reklamy, ktorou ho predávajúci alebo výrobca robia;

2. tovar je vhodný na účel, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo na účel, ktorý je pre tento druh tovaru obvyklý

3. tovar zodpovedá kvalitou alebo výkonom vzoru alebo vzorke dohodnutej v smluve, ak bola kvalita alebo výkon stanovený podľa dohodnutej vzorky alebo vzorky

4. tovar je v správnom množstve, miere alebo kvalite;

5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v čl. 6.1 obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli vadám, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, na použitý tovar v rozsahu odpovedajúcom miere používania alebo opotrebenia, ktorý tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prodávajúci sa zaväzuje, že s všetkými osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim sa zaobchádza v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. Osobné údaje slúžia iba na účely prodávajúceho a nie sú poskytované tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sa poskytujú iba údaje nevyhnutné na prepravu tovaru kupujúcemu.

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne prodávajúceho o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov z databázy prodávajúceho.

Osobné údaje budú spracúvané na neurčitú dobu. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. októbra 2018.

9. UKLADANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho prehliadača rovnako ako s použitím marketingových meracích kódov a cookies tretích strán za účelom merania a anonymizovanej marketingovej komunikácie cez reklamné siete. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho zo kúpnej zmluvy plniť bez ukladania tzv. cookies do prehliadača kupujúceho, môže kupujúci súhlas s ukladaním cookies z domény koreni-krumlov.cz podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.